Darca.sk - úvodná stránka

Prihlásiť

Vitajte na portáli Darca.sk, dnes je pondelok 18. marec 2019.

VÝZVA K ZAPOJENIU SA DO PROGRAMU

Advokati Pro Bono final CMYK.jpg

Žiadosti do septembrového newslettra

PRE ADVOKÁTOV zbierame do 31.8.2013

Nadácia Pontis pozýva verejnoprospešné organizácie uchádzať sa o riešenie svojich právnych problémov alebo právnych problémov svojich klientov v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono.

Advokáti Pro Bono je iniciatíva slovenských advokátov na poskytovanie bezplatných právnych služieb verejnoprospešným organizáciám. Momentálne je do iniciatívy zapojených 70 slovenských advokátov a advokátskych kancelárií. Iniciatívu koordinuje Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou PILnet (The Global Network for Public Interest Law).

O pro bono právne služby sa môžete uchádzať zaslaním jednoduchej žiadosti a súhlasu s podmienkami programu.

Kto môže žiadať o pro bono právne služby:

 • organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • nadácie
 • rozpočtové organizácie
 • príspevkové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb (za podmienky, že jeho členmi nie sú komerčné trhové subjekty a súčasne tieto subjekty nevykonávajú aj podnikateľské aktivity)

Aké žiadosti môžu byť prijaté na sprostredkovanie:

 • od žiadateľov, ktorých zameranie práce má verejnoprospešný charakter, a/alebo
 • od žiadateľov, ktorých žiadosť má verejnoprospešný charakter a jej vyriešenie je vo verejnom záujme.

 

Aké žiadosti nemôžu byť prijaté na sprostredkovanie:

 • ktoré sa týkajú trestného konania, s výnimkou zastupovania poškodených,
 • ktoré sa týkajú obchodných vecí, práva priemyselného vlastníctva, práva duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú klientov organizácií,
 • také, v ktorých už poskytuje právne služby advokát,
 • ak sú v konkrétnom prípade dané predpoklady pre zaistenie bezplatnej právnej pomoci od štátu (podľa zákona 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, v znení neskorších predpisov),
 • ak predmetom problému nie je vec / spor právnej povahy,
 • ak bezplatné poskytnutie právnych služieb nie je v danom prípade odôvodnené majetkovou a príjmovou situáciou klienta (fyzickej osoby) organizácie, verejnoprospešnosťou žiadosti alebo povahou prípadu klienta, napríklad šikanózny výkon práva, banálny nárok, ktorého hodnota nepresahuje 250 Eur a pod.,
 • ak právnu službu nebude možné poskytnúť včas pred uplynutím lehoty alebo dátumom nariadeného pojednávania, výsluchu, výpovede alebo iného procesného úkonu v súdnom, správnom alebo inom konaní.

 

Žiadosti môžu obsahovať:

 1. Interné právne záležitosti organizácie – napr. zmluvy, stanovy, pracovnoprávne poradenstvo...
 2. Externé právne záležitosti vyplývajúce alebo súvisiace s aktivitami organizácie, právne problémy klientov organizácie – napr. právna analýza problému, ktorý sa týka znevýhodnenej skupiny obyvateľstva, porušenia ľudských práv, diskriminácie, ochrany detí a mládeže...
 3. Školenia – napr. školenie o pracovnom práve – zmluvy, dohody...

Dôležité upozornenie:

Na sprostredkovanie žiadosti a poskytnutie pro bono právnej služby nie je právny nárok. Advokáti sa prihlasujú na riešenie žiadostí dobrovoľne podľa časových možností a záujmu.

Ako program funguje:

 • Uchádzať sa o sprostredkovanie bezplatnej právnej služby môžete vyplnením jednoduchej žiadosti, v ktorej definujete svoj právny problém. Žiadosť posielajte najneskôr 8 týždňov pred uplynutím akejkoľvek lehoty, ktorá sa viaže na vašu žiadosť.
 • Žiadosť, na ktorú odkaz nájdete na konci textu výzvy, nám posielajte elektronicky na adresu lucia.borovska@nadaciapontis.sk.
 • O tom, či vaša žiadosť môže byť zaradená na sprostredkovanie, vás upovedomíme najneskôr do 4 týždňov odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že vaša žiadosť spĺňa podmienky na sprostredkovanie, požiadame vás o písomný súhlas podmienkami programu. Odkaz na podmienky sprostredkovania a poskytovania pro bono právnych služieb nájdete na konci textu výzvy.
 • Ak žiadate pomoc pri riešení právneho problému vášho klienta, požiadame vás o doloženie čestného vyhlásenia organizácie podľa článku IV. Podmienok sprostredkovania a poskytovania, že majetkové pomery a príjmy vášho klienta mu neumožňujú zaistiť si právnu pomoc inak, resp. vyriešenie žiadosti klienta je vo verejnom záujme. Zároveň, vašou povinnosťou je klienta poučiť o podmienkach programu a vyžiadať si od neho písomný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov na účely programu.
 • Žiadosti posielame v dohodnutých intervaloch zapojeným advokátom a advokátskym kanceláriám vo forme newslettra. Newsletter je neverejný, určený len zapojeným advokátom. Žiadosti do septembrového vydania newslettra zbierame do 31.8.2013.
 • Zapojení advokáti a advokátske kancelárie sa prihlásia na riešenie jednotlivých žiadostí podľa časových možností a tematických preferencií.
 • Zabezpečíme prepojenie pro bono advokáta a žiadateľa (organizácie) a spravíme prvé kroky k zahájeniu vašej komunikácie.
 • Poskytovanie pro bono právnej služby sa riadi zmluvou resp. ústnou dohodou medzi advokátom a žiadateľom.
 • Poskytovanie pro bono právnych služieb v rámci Programu je bezplatné. Príjemca pro bono právnych služieb (organizácia) je povinný uhradiť ostatné náklady súvisiace s poskytovaním pro bono právnych služieb (súdne, správne poplatky atď....).
 • Monitorujeme priebeh spolupráce a zaznamenávame jej výsledok. Ak to povaha žiadosti dovolí, uskutočnenú pomoc zverejníme.

Koho kontaktovať?

V prípade otázok kontaktujte programovú koordinátorku Luciu Borovskú emailom na lucia.borovska@nadaciapontis.sk alebo na telefónnych číslach 02 57 108 117 alebo 0911 571 081.

Zapojení advokáti a advokátske kancelárie:

Kinstellar, s.r.o., Bratislava

White & Case, s.r.o.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Hillbridges, s.r.o.

JUDr. Marián Prievozník, PhD.

InLaw, s.r.o.

Dr. Mikuláš Füleky

JUDr. Miroslav Pekár, advokát

BAJO LEGAL, s.r.o.

JUDr. Marta Šuvadová

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

JUDr. Imrich Vasil, LL.B., LL.M., advokat

JUDr. Anna Kubovičová

Mgr. Andrej Kelemen

Krivak & Company, Spoločenstvo advokátov

JUDr. Jozef Kemp

JUDr. Ladislav Csákó

Mgr. Róbert Bános, advokát

Advokátska kancelária Mišík, s.r.o.

Mgr. Zuzana Kolenová

JUDr. Katarína Bakytová, advokátka

JUDr. Tomáš KOZOVSKÝ, advokát

JUDr. Dušan Hrnčiar, advokát

JUDr. Zoltán Ludik

JUDr. Jozef Marko

Mgr. Eva Braxatorisová

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ONDRUŠEK & PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners s.r.o.

JUDr. Jozef Boris

JUDr. Róbert Fatura, advokát

Advokátska kancelária JUDr. Elžbieta Teresa Dutková

JUDr. Branislav Krivošík

Advokátska kancelária JUDr. Emil Vaňko, kolégium a partneri, Zvolen

JUDr. Milan Ružbársky, advokát

Salans Europe LLP, organizačná zložka

Steiner & Associates s.r.o.

JUDr. Ondrej Nagy

JUDr. Ján Čarnogurský

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.

ADVOKÁTI s.r.o.

Mgr.Mária Čechová

JUDr. Robert Bockanič

Čechová & Partners

JUDr. Laura Hörömpöliová, advokátka

JUDr. Zuzana Motáčková, advokátka

bnt attorneys-at-law

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

JUDr. Peter Varsányi

Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA - advokát

JUDr. Mária Miháliková/advokátka

JUDr. Martin Kanás

Mgr. Martina Bariaková

Wolf & Linden s.r.o.,
Advokátska kancelária

Advokátska kancelária
JUDr. Stanislava Jakubčíka

G&G IURISCONSULTI s.r.o.

Kutan s.r.o.

AENEA Legal s.r.o.

JUDr. Slavomír Dubjel, advokát

JUDr. Marian Holý

JUDr. Pavol Koczán – advokát

JUDr. Roman Dula

Mgr. Lenka Siváková

Advokátska kancelária, JUDr. Peter Lukáčka

Mgr. Daniela Košťalová

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária s.r.o.

Mgr. Marián Miškolci, advokát

JUDr. Tijana Ćećezová, advokát

JUDr. Barbora Vrbová

 

Formulár žiadosti nájdete kliknutím na odkaz tu

Podmienky sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby platné a účinné od 1.10. 2012 nájdete kliknutím na odkaz tu.

V súlade s metodikou Štandard komunitné investovanie

Compatible with London Benchmarking Group model

London Benchmarking Group
Powered by Nadácia pontis
Monogram Technologies