Darca.sk - úvodná stránka

Prihlásiť

Vitajte na portáli Darca.sk, dnes je nedeľa 22. apríl 2018.

Slovenské elektrárne

Profil darcuSE_Enel-dva riadky_prava.jpg

Slovenské elektrárne, a.s.,  sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu je spoločnosť Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a druhým najväčším dodávateľom elektrickej energie v Strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu.
Slovenské elektrárne disponujú 5 617 megawattmi (MW) inštalovanej kapacity a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 34 vodných, 2 atómové a 2 tepelné elektrárne.


Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. Takmer 89 % elektriny je vyrobenej bez emisií skleníkových plynov – využitím vody a jadra.


Spoločnosť  Slovenské elektrárne má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti je talianska spoločnosť Enel Produzione S.p.A. vlastniaca 66 % akcií spoločnosti. Minoritným akcionárom spoločnosti je Fond národného majetku Slovenskej republiky vlastniaci 34 % akcií spoločnosti.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj sú dlhodobou súčasťou firemnej kultúry a filozofie riadenia Slovenských elektrární. Cieľom spoločnosti je byť dobrým občanom Slovenska a energiu nielen vyrábať, ale ju zároveň investovať do trvalých hodnôt s cieľom odovzdať ich nasledujúcim generáciám.


Skupina Enel, do ktorej spoločnosť Slovenské elektrárne patrí od roku 2006, pravidelne deklaruje svoje CSR aktivity prostredníctvom Správy o udržateľnosti. Správa podrobne analyzuje všetky hľadiská finančno-ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti podnikania. Spoločnosť sa dnes takisto spolupodieľa na vytváraní imidžu skupiny Enel, ktorá je mnoho rokov zahrnutá do burzových indexov trvalej udržateľnosti, akými sú Dow Jones Stoxx Sustainability Index a Dow Jones Sustainability World Index.


Pre spoločnosť Slovenské elektrárne, ako člena skupiny Enel, je prioritným cieľom pri pôsobení na všetky zainteresované strany, ich prosperita, udržanie si dobrého mena a dobrej povesti, ako aj rast podnikovej hodnoty akciovej spoločnosti.

 

Energia pre krajinu

Synonymom spoločenskej zodpovednosti je v spoločnosti Slovenské elektrárne už od roku 2008 pojem Energia pre krajinu. Zahŕňa v sebe všetky aktivity v oblasti CSR, rozdelené tematicky na päť energií:
•    Energia pre kultúru - rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
•    Energia pre prírodu - ochrana prírody a životného prostredia a zachovanie biodiverzity,
•    Energia pre šport - prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít,
•    Energia pre vzdelanie - podpora a rozvoj vzdelávania,
•    Energia pre život - charitatívne a filantropické aktivity.


V roku 2010 spoločnosť investovala do rozvoja CSR prostredníctvom daru, zmluvy o reklame alebo asignácii 2 % dane spolu  viac ako 1,91 milióna eur, ktorými podporila 504 projektov v piatich spomínaných oblastiach.


Všetky projekty sú od roku 2011 predkladané a posudzované prostredníctvom špeciálneho portálu www.energiaprekrajinu.sk, ktorý zároveň prezentuje celú koncepciu.  

 

Nadačný fond Slovenských elektrární

Od roku 2011 funguje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Ide o doplnkový nástroj financovania projektov v troch konkrétnych oblastiach:
•             podpora energetickej efektívnosti miest a obcí a znižovanie emisií CO2 do ovzdušia
•             systematická pomoc ľuďom bez domova a ich resocializácia
•             podpora mladých talentov v oblasti vedy a techniky.


Nadačný fond vypisuje na uvedené témy pravidelné grantové kolá a odborná komisia následne vyberá najlepšie predložené projekty, ktoré finančne podporí.
Darcovská stratégia Nadačného fondu je úzko prepojená s konceptom spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu a je ďalším prostriedkom ako pokračovať v realizovaní ambiciózneho cieľa Slovenských elektrární „byť dobrým občanom Slovenska“.

Kontakt
V prípade záujmu o podporu sledujte aktuálne otvorené výzvy Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Bližšie informácie vám poskytne Lenka Hujdičová, programová koordinátorka nadačného fondu, lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk.

V súlade s metodikou Štandard komunitné investovanie

Compatible with London Benchmarking Group model

London Benchmarking Group
Powered by Nadácia pontis
Monogram Technologies